Podmienky používania

Základné ustanovenia


Prevádzkovateľom internetovej stránky www.knihareceptov.sk je súkromná osoba. Internetová stránka www.knihareceptov.sk, ďalej len „knihareceptov“, je nezisková internetová stránka, ktorá neobsahuje spoplatnené reklamné bannery ani nevykazuje žiadny iný finančný príjem.

Multimediálny obsah

Všetok textový, obrazový a multimediálny obsah poskytovaný na knihareceptov je chránený autorskými právami prevádzkovateľa, autorov pôvodných materiálov a tretích strán na základe zmluvne upravených vzťahov s prevádzkovateľom.

Definícia používateľa

Používateľom internetovej stránky www.knihareceptov.sk je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom siete internet využíva služby poskytované prevádzkovateľom tejto internetovej stránky.

Podmienky používania

Používaním internetovej stránky www.knihareceptov.sk používateľ súhlasí s dodržiavaním podmienok tejto internetovej stránky. Podmienkou plného používania tejto internetovej stránky je registrácia. Súhlas s týmito podmienkami používania je súčasťou registrácie. Po vykonaní registrácie sa návštevník stáva registrovaným používateľom. Registrovaný používateľ môže vo svojom profile vykonávať zmeny svojho profilu a vkladať multimediálny obsah, za ktorý je zodpovedný. V prípade, že obsah vytvorený a zdieľaný používateľom obsahuje vulgarizmy, rasistické alebo fašistické znaky alebo iný obsah, ktorý je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, obsah bude okamžite vymazaný prevádzkovateľom internetovej stránky. Ak má registrovaný používateľ podozrenie, že jeho účet je zneužívaný inou osobou, je povinný informovať prevádzkovateľa stránky.

Podmienky prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že bude využívať svoje zdroje, znalosti a schopnosti na zabezpečenie spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky internetovej stránky www.knihareceptov.sk. Neručí však za úplnú funkčnosť poskytovaných služieb, ktoré sa poskytujú bez záruky. Vymáhanie akéhokoľvek nároku na úhradu prípadných škôd vyvolaných používaním knihareceptov.sk je vylúčené. Služby prevádzkovateľa sú zo strany používateľov využívané na vlastné nebezpečenstvo, čo používatelia berú na vedomie. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zásahy do knihareceptov.sk a zmenu poskytovaných služieb, vrátane zmeny podmienok používania, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Používateľ môže pridávať obsah na internetovú stránku www.knihareceptov.sk len, ak je autorom tohto obsahu, resp. obdržal k tomuto obsahu autorské práva. Používateľ môže kedykoľvek prestať využívať služby tejto internetovej stránky, po uvedomení prevádzkovateľa bude jeho profil vymazaný a po vzájomnej dohode prevádzkovateľ – používateľ bude je obsah pridelený prevádzkovateľovi, ako autorovi obsahu, alebo bude odstránený z tejto internetovej stránky. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb používateľom alebo tretími osobami. V prípade uloženia sankcie prevádzkovateľovi v dôsledku konania používateľa alebo porušenia povinností používateľa uvedených v týchto podmienkach alebo všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky, berie používateľ na vedomie, že je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu prevádzkovateľovi v celom rozsahu. Kontaktné údaje na prevádzkovateľa sú: info@knihareceptov.sk.

Osobné údaje

V prípade, ak používateľom budú prevádzkovateľovi poskytnuté osobné údaje, prevádzkovateľ spracuje osobné údaje používateľa za účelom poskytovania služieb používateľovi. Údaje o používateľovi použije prevádzkovateľ výlučne v medziach a v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „ZOOÚ“) a týchto podmienok. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré si používateľ zadal sám pri registrácii, a to v rozsahu uvedenom v registračnom formulári. Emailová adresa poskytnutá používateľom pri registrácii ani žiadny iný osobný údaj nebude zverejnený. Prevádzkovateľ túto emailovú adresu používa výlučne na účely spojené s prevádzkovaním služby a neposkytuje ju iným stranám. Účelom spojeným s prevádzkovaním služby sa rozumie najmä zaslanie potvrdzujúcej správy po registrácii. Prevádzkovateľ je v súlade s § 62 ods. 3 Zákona o elektronických komunikáciách oprávnený používať kontaktné informácie používateľa, ktoré získal pri poskytovaní služieb za účelom šírenia elektronickej pošty pri propagácii vlastných podobných produktov a služieb. Súčasťou vyžiadaných aj nevyžiadaných správ môžu byť krátke reklamné informácie tretích strán. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov o poskytovateľovi, uverejnených na knihareceptov.sk, ktoré používateľ sám uverejní a stanú sa teda verejne prístupnými na základe jeho vedomého konania alebo opomenutia.

Platnosť podmienok

Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na webovej stránke knihareceptov.sk. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky kedykoľvek jednostranne meniť, inovovať alebo modifikovať ich a to aj bez predchádzajúceho upozornenia alebo súhlasu používateľa.

Zverejnené na internetovej stránke www.knihareceptov.sk dňa 18.4.2017.